Mieszkanie 2 pokoje 41,13m2

zdjęcia

Wirtualny spacer

Not a valid Garden Gnome Package

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków: działka nr XX o powierzchni 435 m2, zapisane w księdze wieczystej KA1Y/000XXXXX/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy. W dziale III księgi wieczystej wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością – służebność drogi koniecznej. Dział IV księgi wieczystej jest wolny od wpisów (obciążeń). Właściciel: gmina we współwłasności.

Opis nieruchomości: lokal mieszkalny położony jest na parterze budynku wzniesionego w 1938 roku. Lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 41,13 m2. Lokal wyposażony jest w instalację wodno – kanalizacyjną, elektryczną i gazową, które wymagają wymiany. W mieszkaniu znajduje się piec kaflowy zużyty (do przebudowy) oraz piec węglowy w kuchni (do likwidacji). Stan techniczny lokalu zły, do generalnego remontu. Lokal sprzedaje się wraz z pomieszczeniem piwnicznym o powierzchni 4,48 m2. Udział, związany z lokalem, w prawie własności budynku i prawie własności działki gruntu, wynosi 162/1000. Jest to ostatni lokal gminny w nieruchomości.

W budynku została zawiązana wspólnota mieszkaniowa. Część nieruchomości i urządzeń, które nie stanowią wyłącznej własności właściciela lokalu, staje się przedmiotem współwłasności.

Wspólnota Mieszkaniowa zaciągnęła kredyt, który spłacany jest ze środków tej wspólnoty gromadzonych na funduszu remontowym. Nabywca nieruchomości lokalowej będzie zobowiązany do wnoszenia wpłat na ten fundusz (między innymi celem spłaty kredytu) w wysokości określonej przez Wspólnotę Mieszkaniową.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 55 000 zł, w tym cena gruntu 4 445 zł

Minimalne postąpienie wynosi 550 zł.

Wadium w wysokości 5 510 zł należy wnosić w pieniądzu na rachunek bankowy Urzędu

Za termin wpłaty wadium w formie przelewu uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego uczestnika przetargu lub datę stempla potwierdzającego dokonanie wpłaty w urzędzie pocztowym Poczty Polskiej lub w banku.

Wpłaty wadium na rachunek sum depozytowych gminy należy dokonywać przelewem tradycyjnym, bez stosowania metody podzielonej płatności.

Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Osobom, które przetargu nie wygrały wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:

  • dowód tożsamości, a w przypadku podmiotów gospodarczych – aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru (ważny 3 m-ce),

  • oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości,

  • pełnomocnicy osób fizycznych oraz osoby fizyczne umocowane do działania w imieniu osób prawnych winne przedstawić pełnomocnictwo, o ile ich uprawnienia do działania w imieniu osób prawnych nie wynikają z innych dokumentów.

Przetarg odbędzie się w dniu 21 grudnia 2021 r.

Wylicytowana cena nieruchomości płatna jest przed zawarciem umowy notarialnej. Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz koszty opłaty sądowej ponosi nabywca.

Nabywca przejmie lokal w stanie istniejącym.Przedmiotowy lokal nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej, o którym mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2020 r. poz. 213). Gmina informuje, że obowiązek sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej nie dotyczy lokalu będącego przedmiotem sprzedaży, gdyż położony jest on w budynku podlegającym ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, poprzez zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ReRoŚ” Zgodnie z zapisem powyższego planu „ReRoŚ” przedmiotowy budynek znajduje się w strefie ochrony lokalnej OL4.Zgodnie z zapisem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (ReRoŚ) przedmiotowa nieruchomość znajduje się w kwartale nr 156 MU. Tereny w tym kwartale przeznacza się na funkcje mieszkaniowo – usługowe. Nieruchomość znajduje się w strefie rewitalizacji R2, w strefie dostępności komunikacyjnej K0, w strefie wysokości zabudowy O5 oraz w strefie ochrony lokalnej OL4. Nieruchomość jest w wykazie zabytków nieruchomych, wyznaczonych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do ujęcia w wojewódzkiej ewidencji zabytków znajdujących się na terenie miasta oraz w Gminnej Ewidencji Zabytków. Budynek w raz z działką jest elementem układu arabistycznego osiedla modernistycznego w zachodniej części dzielnicy.